Administrator danych osobowych: Informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych jest Ostoya Capital S.A. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Walońskiej 7/66, zwana dalej Administratorem.

Cele i podstawy przetwarzania danych: Państwa dane osobowe będą przetwarzane dla celów marketingowych – przesyłania informacji handlowych pod wskazany adres e-mail lub/i numer telefonu w zależności od zakresu udzielonych zgód (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f – uzasadnionego interesu administratorów danych jakim jest marketing bezpośredni, w związku z udzieloną zgodą na przesyłanie informacji handlowych/udostępnienie danych do podmiotów powiązanych).

Kategorie danych: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu

Odbiorcy danych: Dane te mogą być udostępniane:

  • podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa 
  • podmiotom wskazanym w sekcji „Administrator danych osobowych” powyżej
  • Dostęp do danych na podstawie stosownych umów mogą posiadać także dostawcy infrastruktury oraz usług IT (w tym firmy hostingowe i firmy zapewniające rozwiązania w zakresie e-mail marketingu) przetwarzający dane na zlecenie administratorów.

Okres przechowywania: Państwa dane osobowe będą przechowywane do czasu wniesienia przez Państwa sprzeciwu wobec ich przetwarzania bądź też wycofania zgody na otrzymywanie informacji handlowych.

Prawa z zakresu ochrony danych: Posiadają Państwo prawo do:

  • żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania a także do przenoszenia swoich danych osobowych;
  • Wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych 
  • Wycofania udzielonej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody, nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 
  • Wniesienia skargi do organu nadzorczego (PUODO – Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych)

Dobrowolność / obowiązek podania danych: Udzielenie zgody na udostępnienie danych do podmiotów powiązanych jest dobrowolne a brak jej udzielenia nie powoduje żadnych negatywnych konsekwencji.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji / profilowanie: Administratorzy nie podejmują decyzji opierających się na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu (w odniesieniu do wyżej opisanych celów przetwarzania danych).

Punkt kontaktowy: Wszelkie zapytania oraz oświadczenia w zakresie ww. praw należy kierować pod poniższe dane kontaktowe:

Dane kontaktowe administratora danych:

ado@ostoyacapital.pl pod tym adresem istnieje możliwość wycofania zgody dla wszystkich podmiotów powiązanych. Mogą Państwo również skontaktować się z każdym z administratorów pod dane kontaktowe wskazany powyżej.